Ładowanie...

Szkolenia menedżerskie

Wszystkie poniższe obszary tematyczne wraz z ramowymi programami szkolenia stanowią jedynie punkt wyjścia do ostatecznego kształtu warsztatów czy szkoleń. W przypadku chęci zorganizowania szkolenia z tematu, który nie został wymieniony poniżej, prosimy kierować pytania na adres mailowy lub numer telefonu podany w stopce. Każdorazowo szkolenie jest poprzedzone analizą potrzeb, a jego program jest jej naturalną konsekwencją

Rozwój osobisty menedżera

Celem szkolenia jest osobista diagnoza potencjału w zakresie umiejętności i predyspozycji menedżerskich i zaplanowanie indywidualnej ścieżki kariery, uwzględniając mocne i słabe strony.

Ramowy program szkolenia

 1. Samoocena w kontekście studium przypadku
 2. „Koło wartości“ a życie zawodowe
 3. Kompetencje menedżerskie – tworzenie praktycznej mapy kompetencji
 4. Rozwój „ilościowy“ a rozwój „jakościowy“
 5. Etapy w życiu przywódcy według Bennis’a
 6. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 7. Czerpanie motywacji – 4 filary energetyczne
 8. Efektywność celów życiowych i zawodowych
 9. Analiza piramidy Dilts’a w odniesieniu do samooceny
 10. Modele myślowe i „style wypaczonego myślenia“
 11. Uczenie się dorosłych
 12. Identyfikacja barier i czynników wsparcia rozwoju osobistego
 13. Działania rozwojowe w firmie – koncentracja na zgłaszanej chęci, potrzebach i rezultatach
 14. Podejście systemowe działań rozwojowych w przedsiębiorstwie – HPI (Human Performance Technology)
 15. Osobisty action plan

Metody szkoleniowe

Analiza studium przypadku, samoocena w kontekście testów i kwestionariuszy, mini wykłady, dyskusje moderowane, autorefleksja w ćwiczeniach indywidualnych, metody coachingowe,

Warsztat podstawowych umiejętności menedżerskich

Szkolenie przygotowujące osoby po awansie do pełnienia roli menedżera w przedsiębiorstwie. Celem zajęć jest dokonanie autodiagnozy oraz zbudowanie u uczestników wizji swojego indywidualnego stylu przywództwa.

Ramowy program szkolenia

 1. Być szefem – wyzwanie czy zwyczajna rola zawodowa?
 2. Przekonania indywidualne a sposób sprawowania roli w przedsiębiorstwie
 3. Władza – korzyści i ograniczenia wynikające z posiadania władzy
 4. Zespół – cele biznesowe – jednostka jako trzy filary oddziaływania menedżerskiego
 5. Predyspozycje osobowościowe a rola szefa zespołu – ocena kompetencji przywódczych
 6. Charakterystyka i składowe procesu kierowania – motywowanie, kierowanie zespołem i indywidualnymi pracownikami, delegowanie.
 7. Style zarządzania a dojrzałość zespołu
 8. Budowanie odpowiedzialności pracowniczej – lider jako trener
 9. Charakterystyka dobrego lidera
 10. „Mój action plan“

Metody szkoleniowe

Analiza samooceny, miniwykłady, dyskusje grupowe, analiza case studies,

Zarządzanie przez coaching

Warsztat ukazujący rolę coachingu w zarządzaniu. Nabywanie umiejętności wykorzystania coachingu w codziennej pracy menedżerskiej. Zasadniczym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności wykorzystania w praktyce metod coachingowych w pracy menedżerskiej.

Ramowy program szkolenia

 1. Rola szefa w przedsiębiorstwach – szef, menedżer, lider, przywódca
 2. Kultura organizacyjna jako kontekst sposobu sprawowania roli szefa – kultura ASK – kultura TELL
 3. Władza jako źródło ograniczeń efektywnego wdrażania kultury ASK w organizacjach
 4. Czym jest myślenie coachingowe? – natura coachingu
 5. Warunki wprowadzenia coachingu w oddziaływanie menedżerskie
 6. Mity na temat coachingu w przedsiębiorstwach
 7. Coaching a mentoring w organizacjach – uczenie się dorosłych, rozwój organizacji
 8. Menedżer w roli coacha
 9. Natura zmiany i wyznaczanie celów
 10. Challanging jako punkt wyjścia do stosowania coachingu w przedsiębiorstwie
 11. Rozmowa challangingowa
 12. Rozmowa coachingowa w oparciu o GROW
 13. Pokonywanie barier w coachingu

Metody szkoleniowe

Dyskusja, miniwykład, praca warsztatowa, symulacje – odgrywanie ról,

Przywództwo oparte na autentyczności

Szkolenie mające na celu znalezienie swojego osobistego stylu zarządzania przez menedżerów, wykorzystującego autentyczność menedżera i elementy budowania odpowiedzialności u pracowników (zarządzanie coachingowe)

Ramowy program szkolenia

 1. Różnica między przywództwem a zarządzaeniem
 2. „Idealny szef“ – wizja, marzenia a rzeczywistość
 3. Predyspozycje do bycia szefem – osobowość a cechy przywódcze
 4. Cechy dobrego lidera – prawda czy mit
 5. Autentyczność – empatia – akceptacja jako 3 filary przywództwa opartego na autentyczności
 6. Budowanie własnej świadomości – refleksyjność, „ja“ prawdziwe
 7. Wartości i przekonania szefa a jego efektywność
 8. Work – life balance i jego znaczenie w pracy menedżerskiej
 9. Budowanie grupy wsparcia czy „powolna wspinaczka na drabinie awansu“
 10. Budowanie odpowiedzialności u swoich podwładnych
 11. Zaufanie w zarządzaniu
 12. Dystans a efektywność pracy własnej

Metody szkoleniowe

Mini wykłady, praca warsztatowa, dyskusje moderowane, indywidualne ćwiczenia autorefleksyjne,

Zarządzanie zespołem a zarządzanie indywidualnymi pracownikami

Warsztat zarządzania zespołem pracowniczym w kontekście różnic i podobieństw do zarządzania indywidualnymi pracownikami. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników umiejętności efektywnego oddziaływania na zespoły pracownicze oraz rozumienia indywidualnych pracowników w kontekście efektywności zawodowej.

Ramowy program szkolenia

 1. Efektywność menedżerska a cele biznesowe – zespół – jednostka
 2. Rozumienia swojej roli (szefa) w pracy zespołowej
 3. Piramida Dilts’a – różnice między ludźmi
 4. Jednostka – różnice osobowościowe (Insights, Thomas, MBTI)
 5. Jednostka w zespole czyli wspólne potrzeby, a indywidualne traktowanie
 6. Istota i struktura zespołu
 7. Myślenie zespołowe – „za“ i „przeciw“
 8. Role i funkcje członków zespołu
 9. Lider formalny jako specyficzna rola zespołowa
 10. Aspekt „wymagam“ i aspekt „wspieram“ jako obowiązki lidera formalnego
 11. Procesy i procedury w grupie
 12. Grupa a zespół czyli czy zawsze tworzenie zespołów jest korzystne dla organizacji
 13. Kierowanie zespołem pracowniczym
 14. Różnice w dojrzałości indywidualnych pracowników a dojrzałość zespołu
 15. Style oddziaływania/kierowania zespołami pracowniczymi

Metody szkoleniowe

Praca warsztatowa, autodiagnoza w kontekście kwestionariuszy, dyskusje moderowane, mini wykłady, ćwiczenia zespołowe,

Kreatywność i podejmowanie decyzji w biznesie

Szkolenie przedstawiające techniki twórczego myślenia oraz pułapki podejmowania decyzji w warunkach pracy indywidualnej i zespołowej. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności stosowania w praktyce technik myślenia twórczego oraz umiejętności podejmowania decyzji ze zminimalizowanym ryzykiem.

Ramowy program szkolenia

 1. Twórczość i jej znaczenie w świecie biznesu
 2. Strategia błękitnego oceanu a efektywność pracy
 3. Identyfikacja barier blokujących kreatywność indywidualną
 4. Mózg: jeden czy dwa umysły?
 5. Teorie kreatywności
 6. Narzędzia myślenia twórczego (brainstorming, kapelusze, analiza morfologiczna, myślenie lateralne itp.)
 7. Ocenianie pomysłów i kontekst tej oceny
 8. Złudzenia w ocenianiu szans
 9. Społeczny kontekst oceniania
 10. Pułapki w podejmowaniu decyzji
 11. Decyzje w świecie korporacyjnym – minimalizowanie zagrożeń

Metody szkoleniowe

Miniwykłady, ćwiczenia grupowe, analýza case studies, praca warsztatowa

Motywowanie siebie i innych

Szkolenie mające na celu uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat najważniejszych teorii motywacyjnych oraz sposobie ich przełożenia na praktykę menedżerską.

Ramowy program szkolenia

 1. Motywacja, motywowanie – wyjaśnienie pojęć
 2. Różnice i podobieństwa między motywowaniem a manipulowaniem
 3. Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna
 4. „Motywacja finansowa nie istnieje“ – prawda czy mit
 5. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach i ich efektywność – analiza przykładów
 6. Wybrane teorie motywacyjne
 7. Motywowanie oparte na wartościach
 8. Narzędzia motywacyjne a osobowość i potrzeby indywidualne pracownika
 9. Budowanie odpowiedzialności w pracownikach jako forma motywowania
 10. Warunki efektywnego „motywowania pozafinansowego“
 11. „Motywowanie zacznij od siebie“ – automotywacja w procesie zarządzania
 12. Zarządzanie energią czyli cztery filary automotywacyjne (ciało – umysł – emocje – duch)
 13. „Widzę tygrysa“ – czyli psychologia poznawcza w automotywacji

Metody szkoleniowe

Mini wykłady, rozwiązywanie mini case studies, praca warsztatowa, elementy autodiagnozy, odgrywanie ról, wymiana doświadczeń

Organizacja pracy menedżera

Warsztat z zarządzania czasem i indywidualnej organizacji swojej pracy. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat narzędzi pomocných w organizacji czasu własnego i umiejętności stosowania tych narzędzi w praktyce.

Ramowy program szkolenia

 1. Czynniki wpływające na organizacji pracy własnej
 2. Efektywność a stosowanie narzędzi w miejscu pracy
 3. Bariery blokujące bycie efektywneym w przedsiębiorstwie
 4. Rodzaje „czasów“ w pracy i nasz wpływ na zarządzanie nim
 5. Krąg reguł zarządzania czasem
 6. Analiza P-P-P jako punkt wyjścia do stosowania narzędzi
 7. Błędy w tworzeniu planów
 8. Efektywne cele
 9. Metody ustalania priorytetów
 10. META – PLAN jako forma „walki ze złodziejami czasu“
 11. Czas a efektywność czyli o braku dostępu do facebooka w miejscu pracy
 12. Krzywa wydajności i efekt początku i końca
 13. „Sprinty lepsze niż maraton“ – koncentracja a efektywność
 14. Elementy automotywacji czyli zarządzanie energią i jej wpływ na efektywność indywidualną

Metody szkoleniowe

Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, rozwiązywanie studium przypadku, odgrywanie ról, mini wykłady

Psychologia w coachingu

Szkolenie skierowane do trenerów biznesu (trenerów wewnętrznych przedsiębiorstwa)

Szkolenie skierowane jest do osób, mających już podstawową wiedże z zakresu coachingu i pracy z ludźmi. Celem warsztaów jest uzyskanie wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi w pracy coachingowej z wybranych nurtów terapeutycznych i zdobycie umiejętności stosowania tych narzędzi w praktyce.

Ramowy program szkolenia

 1. Czym jest coaching? – ujednolicenie definicyjne, ujednolicenie rozumienia coachingu
 2. Coaching według Whitemore’a czyli pierwotne znaczenie coachingu
 3. Czym coaching jest dziś? – moda czy potrzeba?
 4. Rozróżnienie coachingu od terapii – czy to takie proste?
 5. Psychologia pozytywna czyli nauka o szczęściu
  • Optymizm a pesymizm
  • Szczęście a życie zawodowe
  • Inteligencja emocjonalna – udoskonalanie inteligencji emocjonalnej, coaching inteligencji emocjonalnej
  • Uzykiwanie „flow“ a praca coachingowa
 6. Podejście skoncentrowane na kliencie
  • Zasady: szacunek, akceptacja, empatia
 7. Psychologia poznawcza a narzędzia coachingowe
  • Podstawy filozoficzne
  • Wzory myslenia według Beck’a
  • Etapy pracy z klientem
 8. Psychologia społeczna a coaching
  • Teoria pola
  • Dysonans poznawczy
  • Heurystyki myślowe w podejmowaniu decyzji
  • Wywieranie wpływu społecznego w kontekście sytuacji coachingowej

Metody szkoleniowe

Wykład, symulacje coachingowe, praca indywidualna i zespołowa, metody warsztatowe,

Napisz do nas

Dane kontakowe

Tomasz Szwed

 • Zadzwoń
  +48 601 92 75 85
 • Email
  tomek@programyszkoleniowe.com programyszkoleniowe@gmail.com